این سایت متعلق به شورای سرمایه‌گذاری آموزش عالی در انگلستان می‌باشد که در سال ۱۹۹۲ تشکیل شده است. هدف اصلی تأسیس این مرکز ، بخش متحد آموزش عالی با از بین بردن فواصل بین دانشگاه‌ها و دانشکده‌های صنعتی است. این سرمایه‌گذاری‌ها برای چهار کشور انگلیس ، اسکاتلند ، ویلز و ایرلند شمالی می‌باشد.