این سایت به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی دانشگاه‌ها ، کمک هزینه‌های تحصیلی و حمایت‌های مالی می‌پردازد و امکان اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.