این سایت مربوط به ارائه‌ی خدمات اینترنتی در زمینه‌ی تحقیق کمک هزینه‌های تحصیلی است که به دانش‌آموزان امکان تصمیم‌گیری صحیح را خواهد داد و آنها را در شکل‌دهی آینده ، انتخاب کالج و پرداخت شهریه‌ی و یافتن مشاغلی در حین تحصیل و پس از آن کمک و راهنمایی می‌نماید و کلیه‌ی اطلاعات موجود در آن به صورت رایگان می‌باشد.