این سایت متعلق به مدارس و مراکز آموزشی مسیحیان می‌باشد که تحت پوشش کلیسای هر منطقه اداره می‌گردد. این سایت هم‌چنین به معرفی سایت‌های مربوطه ، سمینارها و دیدگاه‌های مرتبط در این زمینه‌ می‌پردازد.