این سایت به معرفی استودیو دی‌پیکسیون اختصاص دارد.. این استودیو سازنده‌ی تصاویر گرافیکی است که به ویژه در وب سایت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.