آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.fictiondb.com
عنوان انگليسى fictiondb
عنوان فارسى جستجوی گونه‌های مختلف کتاب
توضيحات در این سایت امکان جستجوی گونه‌های مختلف کتاب داستان برای علاقه‌مندان فراهم آمدهاست. جستجوی یک نویسنده‌ی خاص در فهرست الفبایی و دسترسی به سایت نویسندگان و فهرستاسامی مستعار (تخلص) نویسندگان امکان‌پذیر می‌باشد. راهنمای گونه‌های تخیلی ، تعزیهو… با ذکر تعداد عناوین و نویسندگان آن معرفی شده‌اند. خرید و فروش کتاب بدونپرداخت کمیسیون در این سایت امکان‌پذیر می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader