این سایت مربوط به سازمان علمی محیط زیست می‌باشد که در زمینه‌ی موجودات آبزی ، موجودات هوازی محیط آب و خاک تحقیقات علمی را انجام داده است. در این اطلاعات آموزشی این سازمان را قابل رویت می‌باشد. این سازمان واحدهای آموزشی ویژه‌ای را برای دانشجویان و دانش‌آموزان در نظر گرفته است. گروه‌های مختلف این سازمان درباره‌ی تأثیرات متقابل اتمسفر ، بیوسفر و شیمی اتمسفری تحقیقاتی را انجام داده‌اند. این گروه‌ها در مورد لایه‌ی ازن و تشکیل ذرات در اتمسفر ، مدل‌سازی چرخه‌ی کربن فعالیت‌ها و تحقیقاتی را ارائه نموده است.