این سایت متعلق به یک موزه‌ی هنر و باستان‌شناسی است که نمایشگاه‌هایی به صورت موقتی دایر می‌نماید. در این سایت امکان فروش بلیط و قیمت آنها موجود است. هم‌چنین اطلاعاتی نیز در خصوص آکادمی هنر ارائه می‌گردد.