این سایت در رابطه با خدمات موسسه‌ی بهداشت عمومی در سازمان کشاورزی امریکا اطلاعاتی ارائه می‌دهد و در زمینه‌ی نظارت و بازرسی این سازمان به کیفیت موادغذایی خدماتی عرضه می‌دارد. شما می‌توانید از طریق این شبکه بر اطلاعات عمومی خود افزوده و در مورد ذخایر گوشتی ، طیور و تخم‌مرغ و فعالیت‌های این سازمان کشاورزی به منظور حفظ سلامتی افراد مصرف‌کننده در امریکا اطلاعاتی کسب نمایید.