<span dir=-ltr->اطلاعات مربوط به آناتومی و شناخت قسمت‌های مختلف بدن از طریق این شبکه‌ی اطلاعاتی بررسی و ارائه می‌گردد. این بخش در زمینه‌ی برنامه‌ها و فعالیت‌های بخش رادیولوژی دانشگاه امریکا اطلاعاتی گزارش می‌دهد. هم‌چنین از طریق این شبکه می‌توان با اعضای فعال و متخصص در دانشگاه‌ ، بخش‌های تشکیل‌دهنده‌ی دانشگاه ، پزشکی هسته‌ای ، سخنرانی‌های علمی ، تخصصی ، رادیولوژی و بخش تشخیص غیرقطعی بیماری‌ها نیز آشنا شد.