این شبکه در ارتباط با انجمن‌های ملی سلامتی ، اطلاعاتی ارائه می‌دهد و خبرهای منتشر شده در این انجمن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. منابع موجود را در زمینه‌های بهداشتی و پزشکی معرفی کرده و سازمان‌ها و مراکزی را که به این انجمن‌ها تعلق دارند شناسایی می‌نماید. هم‌چنین در این شبکه فرصت‌ها وامکانات شغلی وجود دارد که افراد مطلع می‌توانند در این مراکز به فعالیت‌های بهداشتی پزشکی بپردازند.