این شبکه خدمات و اطلاعاتی در مورد انجمن فعال پزشکی در مالزی ارائه می‌دهد. خدمات این شبکه شامل: امکان سرمایه‌گذاری در امور پزشکی و کمک درمانی ، ارائه‌ی اطلاعات در مورد بیمه و انواع آن ، امکان استفاده از امتیاز عضویت در این انجمن علمی و پزشکی ، معرفی سایت‌ها و شبکه‌های پزشکی در مالزی و در دنیا ،معرفی بیمارستان‌های خصوصی ، تخصصی و معتبر ، امکان جستجوی پزشکان متخصص از طریق این سایت ، ارائه‌ی کمک‌های پشتیبانی و امکان برقراری ارتباط با افراد مطلع و حرفه‌ای می‌باشد.