بنده سعید یاری هستم و در صفحه شخصی بنده به حمایت از قوانین حقوق بشر پرداخته ام و هرگونه مسئله ای که ناقض این قوانین باشد گزارش می کنم مخصوصا ماده های 18 و 19 میثاق نامه بین المللی را