خدمات مدرن مالی، مدیریت و رشد صندوق های سرمایه گذاری، مدیریت دارایی و تأمین مالی و سرمایه گذاری در صنایع، شرکت ها و پروژه ها با تمرکز بر روی بخش انرژی، معدن، فلزات، املاک، استارت آپ ها، فن آوری های نو و اختراعات.