خلاصه ی کتب و مقالات روانشناسی- پیشنهاد پروژه و پذیرش- تستهای سنجشی روانشناسی و درمانها و رنجها روانشناسان و بیمارستان های معروف ایران و جهان. و .......