پژوهشکده سعی دارد تا با جمع آوری برترین مقالات و تحقیق ها به پژوهشگران و دانش آموزان جوان در راه کسب علم کمکی هر چند اندک کرده باشد.