طراحی و ساخت - تولید وفروش تجهیزات ایمنی و هشداردهنده صوتی ونوری اتومبیل- صنایع و دستگاههای الکترونیک