مقالات و نوشته های علیرضا گودرزی با موضعات علوم اجتماعی و تاریخ اریان و جهان و مسایل روز را میتواندی در این ساتی مطالعه فرمایید.