سایتی اجتماعی ، فرهنگی در جهت حفظ حقوق شهروندان شیرازی و ارتقاء شهر شیراز و معرفی شیراز در سطح جهانی<br /> در این سایت مردم می توانند گلایه های خود از مسئولین شهری و استانی را ببینند.<br /> شاید مسئولین هم دیدند و کمی به خود آمدند چون مردم ولی نعمت ایشان هستند.