در این سایت نام ومشخصات هزاران شرکت معتبر کشور ترکیه اعم از تولیدی<br /> صنعتی وبازرگانی و خدماتی , به تفکیک بخش فعالیت لیست شده است.