مرکز تحقیقاتی اطفال ناقص و نارس این مرکز به جمع‌آوری اطلاعات در زمیـنـه‌ی نـوزادانی که نـارس و دچار عیب و نقص می‌باشند ، می‌پردازد و به‌درمان آنها مشغول می‌باشد و افرادی که این مشکل را در اطراف خود دارند می‌توانند از این سایت علمی بهره‌مند گردند. ارائه‌ی گزارش از تحقیقات انجام شــده توسط متخصصین در زمینه‌ی حقایق و دلایل ایجاد نوزادان نارس ، چگونگی از بین بردن این گونه ناراحتی‌ها ،شناخت شرایط عوامل بوجود آمدن نوزاد ناقص ، راهنمایی والدین هنگام بارداری به منظور پیش‌گیری از وجود چنین نوزادانی ، امکان استفاده از آمار به دست آمده در زمینه‌ی کودکان نارس در این سایت و تحقیق در مورد انواع نارسائی‌های جسمی و یا عقلی ، را می‌توان از خدمات این سایت نام برد.