سایت رسمی آرامستان شهر بیجار به ارائه دیدگاهها و اقدامات انجام شده در حوزه آرامستانهای شهر بیجار میپردازد. <br /> آرامستان شهر بیجار به صورت هیات امنایی اداره میشود.