سایت شورای اسلامی شهر بیجار به ارائه خدمات و فعالیتهای خود میپردازد. <br /> تلفن تماس 08724224243