سایت رسمی شهرداری شهر بیجار به معرفی خدمات و اطلاع رسانی درخصوص پروژه ها و فعالیتهای خود در حوزه شهری میپردازد