پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج به منظور اطلاع رسانی به هنگام و افزایش آگاهی های عمومی در خصوص مسایل شهری آغاز به کارد.