تولید ، بازرگانی ، پخش <br /> نـهـــادهــای کــشاورزی<br /> <br /> نماینده انحصاری ایکس گرین اسپانیا در ایران<br /> وردات کود و سموم<br /> تولید کودهای آلی – سولفات آمونیوم – کودهای فسفات <br /> پخش نهاده های کشاورزی معتبر داخلی و خارجی