ما به کیفیت محصول مفتخریم نقل و حلوای بوستانی بهترین تولید کننده نقل گردویی دارچینی و ابریشمی(بیدمشکی) و گردویی زعفرانی و پسته ای زنجبیلی و حلوای گردویی با پسته مخصوص در ارومیه می باشد.<br /> تلفن: 0441-3471099