این سایت به معرفی قرآن نفیس نیریزی می پردازد. این قرآن یکی از زیباترین و ماندگارترین قرآن های موجود در جهان اسلام است که به دست استاد احمد نیریزی (شیعه ایرانی) در حدود 300 سال پیش کتابت شده است.