ارائه‌ی راه‌کارهای بومی در خصوص نرم‌افزارهای معتبر بین‌المللی