> اطلاعات ژنتیکی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://megasoftware.net
عنوان فارسى اطلاعات ژنتیکی
توضيحات در طول سال های اخیر ، میزان اطلاعات ژنتیکی همواره رو به افزایش بوده است و بکارگیری مؤثر تجزیه‌ی این اطلاعات در خصوص ژنتیک نیازمند یک برنامه‌ی کامپیوتری آسان می‌باشد. این سایت یک برنامه‌ی نرم‌افزاری آسان برای تجزیه‌ی ژنتیکی مولکول DNA در تحقیق و مطالعات مربوطه برای دانشمندان ارائه می‌دهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader