این سایت به بررسی و ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی ستاره‌های دریایی و پلانکتون‌ها می‌پردازد.این جانداران موجودات لیزوسستی هستند و اطلاعات کاملی از نحوه‌ی زندگی آنها بدست نیامده است. این موجودات یکی از زیباترین موجودات دریایی هستند که این سایت پنجره‌ای به دنیای شگفت‌انگیز این موجودات می‌گشاید. از جمله خدمات این سایت:معرفی گونه‌های موجود در سواحل اقیانوس آرام و معرفی منابع سایت‌های مربوطه در این زمینه می‌باشد.