نگاهی متفاوت به مسئله ی حقوق بشر و مسائل روز سیاسی.