تلفیقی از یک سایت خبری و یک جامعه مجازی این امکان را فراهم می کند تا خود اعضا اخبار سرتاسر کشور را منتشر کنند