اهداف شبکه گرافیک ایران<br /> <br /> 1) پیشنهاد سیاستگذاری برای حفظ و توسعه هنر گرافیک، ملی و بین المللی.<br /> 2) همکاری با سازمان هاو نهاد های هنری در شناخت زمینه های مبانی گرافیک ایران.<br /> 3) مطالعه و بهره گیری از نظریه های جدید گرافیک با تکیه بر فرهنگ گرافیک ایرانی.<br /> 4) حمایت و تشویق پژوهشهای بنیادی و طرح های گرافیکی در سطح ملی.<br /> 5) پیشنهاد سیاستگذاری در زمینه ارتباط جوامع هنرگرافیک و کنوانسیون گرافیک .<br /> 6) پیشنهاد سیاستگذاری جهت گسترش نقد هنری ومباحث زیباشناختی در ارتباط بصری.<br /> 7) معرفی گرافیک ایرانی در سطح بین المللی و ایجاد ارتباط بین طراحان گرافیک.<br /> 8) ارزیابی سالانه شاخصهای هنرگرافیک در کشور.<br /> 9) برپایی نشستهای سالیانه در زمینه‌های مختلف هنرگرافیک.<br /> 10) بررسی کاستیهای نظام آموزشی کشور در زمینه گرافیک و پیشنهاد به مراجع.<br /> 11) مطالعه ارتباط بین رشته ای پژوهش در زمینه گرافیک و سایر علوم.<br /> 12) کارآفرینی برای دانشجویان و کارجویان رشته گرافیک در سطح ملی.<br /> 13) معرفی هنرمندان و محققان فعال در عرصه گرافیک ایران.<br /> 14) حمایت از تالیف و ترجمه منابع هنرگرافیک.<br /> 15) تشکیل گروههای تخصصی در رشته هنری گرافیک و ارتباط بصری.<br /> 16) پیشنهاد ضوابط اعطای نشان هنر به طراحان گرافیک فعال ایرانی.<br /> 17) اعطای جوایز به شخصیتهای برجسته در حوزه تحقیق، ترجمه و آفرینشهای هنرگرافیک.