دانشگاه هرمزگان قطب علمی وپژوهشی در استان هرمزگان درکتار خلیج فارس<br /> این دانشگاه درکیلومتر ۹ جاده میناب با ۵دانشکده (علوم انسانی ، فنی ومهندسی ، علوم پایه، کشاورزی ، علوم وفنون دریایی)قرار دارد.<br /> واحد بین المل دانشگاه درنگین دریای پارس(قشم ) از دیگر واحدهای این دانشگاه می باشد.وجود ۲۱ رشته کارشناسی و ۲۱ کارشناسی ارشد این دانشگاه را به عنوان یک قطب علمی وپژوهشی در کنار آبهای نیلگون خلیج فارس قرار داده است.<br /> روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه <br /> جهت اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه دانشگاه مراجعه فرماییدوهمچنین به سایت روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه www.hunn.ir