ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان جهت بیماران تامین اجتماعی - بیمارستان امام خمینی (ره) اراک - دفتر اسناد پزشکی اراک - بیمارستان شهید دکتر چمران ساوه -بیمارستان شازند - پلی کلینیک تخصصی ابن سینا