> انجمن تخصصی شبکه Persian Networks
آفتاب
نشانى اينترنتى http://forum.persiannetworks.com
عنوان انگليسى Persian Networks
عنوان فارسى انجمن تخصصی شبکه Persian Networks
توضيحات انجمن تخصصی شبکه Persian Networks مکانی است برای بحث و تبادل نظر میان متخصصان شبکه.
متخصصان شبکه با مطرح کردن پرسشها و شرکت در بحث ها و پاسخ گویی به سوالات دیگران، به رفع مشکلات خود و دیگران می پردازند و با مسائل و مشکلات و راه حل رفع آنها در شبکه های کوچک، متوسط و بزرگ آشنا می شوند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader