سعی شده در مورد راههای رسیدن به هدف و موفقیت و شناخت مشکلات و موانع و مبارزه با آنها برای پیشرفت صحبت شود .