شرکت NCPTT مرکز ملی تکنولوژی حفاظت کننده و آموزش این تکنولوژی می‌باشد. متخصصین این شرکت قصد دارند روی کفپوش‌های چوبی تاریخی ، آزمایشاتی را انجام دهند تا بتوانند از تخریب آنها جلوگیری به‌عمل آورند. در این شرکت افرادی همکاری می‌کنند که در زمینه‌ی هنر ، صنایع دستی ، علم ، حفاظت از آثار باستانی و معماری باستانی تبحر دارند.