موژ به معنی برکه یا آبگیر بوده و در آن به تبادل نظر متخصصین مهندسی آب و فاضلاب، بهداشت محیط زیست،ایمنی وبهداشت حرفه ای پرداخته میشود.