ویلاگ اندیشه های حقوقی حاصل سالها تلاش و مشقت سعید صالح احمدی پژهشگر و فعال حقوق بشر اسلامی است تعدد مقالات موجود ایشان در رابطه با بحث ادله ی اثبات دعوی که بارها و بارها مورد نقد و بررسی حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق قرار گرفته است که پس از تحقیق و پژوهش در همه ی زمینه های حقوقی همچون حقوق عمومی حقوق بین الملل حقوق جزا و جرم شناسی متون خارجه ی انگلیسی حقوق خصوصی و . . . و خلق آثار متعدد منتشر شده در سطح وسیع در این باب به این نتیجه رسیدند که یکی از نیاز جامعه ی ما و مخصوصا جامعه ی حقوقی ما پژوهش در رابطه با بحث ادله ی اثبات دعوی برای عموم است تا جلوی این کج روی ها و کژاندیشی ها و گسترش تمایل همگان به توسل به راه های گریز از قانون گرفته شود .<br /> بنابراین می توان با آموزش مطلوب ادله ی اثبات دعوی این مسئولیت را با صداقت تمام انجام داد .