نکته های اقتصادی، انگاره های مدیریتی و دغدغه های توسعه ایران