پایگاه اطلاع رسانی خانه نوآوران صنعت با هدف معرفی جدیدترین دستاوردهای پژوهشی و حمایت از نخبگان و مخترعان کشور طراحی شده است .