سایت اطلاع رسانی کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی ف پشتیبانی وتامین نیروی انسانی محلی است برای آشنایی با اعضای کل انجمن ها در سراسر کشور وآخرین رویدادها ف اطلاعات واخبار مرتبط با این کانون