گروه نرم افزاری پیوست، ارائه دهنده راهکار سازمان الکترونیک پیوست جهت مرتفع کردن بخش قابل توجهی از نیازهای نرم افزاری مالی اداری سازمانها و شرکتها که بخشهای گوناگون زیر را شامل می شود: <br /> / دبیرخانه و اتوماسیون اداری <br /> / آرشیو و ساماندهی اسناد سازمانی <br /> / خبر و بولتن <br /> / بودجه و اعتبارات<br /> / حسابداری و ذیحسابی <br /> / خرانه داری و کنترل نقدینگی<br /> / کنترل رفت و آمد <br /> / کارگزینی و صدور احکام <br /> / پرداخت حقوق و دستمزد <br /> / تدارکات و انبار و کالا <br /> / نگهداری اموال و داراییهای ثابت <br /> / ترابری و نقلیه و ...<br /> برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.payvast.com مراجعه کنید.