این سایت شما را با تاریخ و فرهنگ کشورمان ایران آشنا می‌کند. در این سایت اطلاعاتی درباره‌ی تاریخ پیدایش اسلام و تاریخ سلطه‌ی عرب بر ایران به شما ارائه می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند با دولت‌های سلجوقی و عباسی آشنا شوند. از طریق این سایت می‌توانید توضیحاتی را در رابطه با زرتشت و دین ایرانی ، اساطیر ایرانی ، تاریخ ماقبل ماد و پادشاهی ماد ملاحظه کرده و با پادشاهان ایرانی و سلطنت‌ آنها آشنا شوید. در این سایت می‌توانید مطالبی را درباره‌ی تعالیم مانی ، تشیکلات مالونی ، تأثیر دین مانی ، نظریه و تشکیلات سیاسی اردشیر بابکان ملاحظه کنید. این سایت کتاب‌های تاریخی جالب در این زمینه را به شما معرفی می‌کند.