تنیس تاک محلی ست برای اطلاع رسانی و بحث و گفتگو راجع به هر آنچه در دنیای تنیس میگذرد.