به منظور ارتقاء و توسعه بازار فرش دستباف ایران در ژاپن ساختاری غیر انتفاعی ،متشکل از شرکتها حقوقی فعال در زمینه فرش دستباف ایران از سال دو هزار میلادی به شماره ثبت 1719 در وزارت اقتصاد ،بازرگانی وصنایع ژاپن با اهداف ذیل به ثبت رسید <br /> . الف - شناساندن و توسعه کمی و کیفی فرش دستباف ایران در ژاپن <br /> ب - بهینه سازی وضعیت اقتصادی – تجاری کلیه اعضاء