این خبرگزاری دارای گروهای تخصصی زیر است:<br /> دین، اخلاق | فرهنگ، هنر، جامعه | علم، پژوهش، فناوری | ایرانشناسی، گردشگری | محیط زیست، بهداشت، سلامت | اقتصاد، انرژی، بیمه | <br /> حوزه، دانشگاه، آموزش | مقالات و تحلیل | پایان نامه ها | گفت و گو | جشنواره ها و همایشها |