آفتاب
نشانى اينترنتى www.iran.forum.st
عنوان انگليسى حرفه ای ترین جامعه مجازی ایرانی ها
عنوان فارسى حرفه ای ترین جامعه مجازی ایرانی ها
توضيحات حرفه‌ای‌ترین جامعه مجازی ایرانی‌ها برای هر فکر و اندیشه‌ای که به وسیله‌ی یک انسان تولید می‌شود ارزش و منزلتی والا قائل است، هر چند این افکار تطابق کامل با دیدگاه‌های رسمی نداشته باشند.
ما پرسشگری را بزرگترین سرمایه یک انسان برای پیشرفت در ابعاد مختلف حیات بشری می‌دانیم.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader